Procedura privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate de Regulamentul (UE) 2016/679

1. Administrarea drepturilor persoanelor vizate

1.1. Dreptul de a retrage consimțământul – Art. 17

Persoana vizată are dreptul de a retrage consimțământul în cazul în care baza pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal este cea a consimțământului (adică prelucrarea nu se bazează pe o justificare diferită permisă de GDPR, cum ar fi obligația contractuală sau legală sau interesul legitim al Societății).

În prima instanță se va confirma că temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal este într-adevăr consimțământul, iar în acest caz solicitarea va fi acceptată și vor fi luate toate măsurile de încetare a prelucrărilor bazate pe consimțământul în cauză. În caz contrar, cererea va fi respinsă pe motiv că prelucrarea nu se realizează având ca temei legal consimțământul persoanei vizate. Indiferent de rezoluția Societății și acțiunile realizate în urma solicitării, acestea vor fi comunicate în termenele prevăzute în Regulament, persoanei vizate.

1.2. Dreptul de a fi informat – Art. 13

În momentul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizată sau obținute dintr-o altă sursă, persoana vizată va fi informată cu privire la utilizarea acestor date și a drepturilor lor asupra acestora. Această informare este disponibilă:

 • La înrolarea pe site-ul Societății;
 • Bifând căsuța alăturată recunosc că am citit, am înțeles și sunt de acord cu Termenii și condițiile de utilizare a acestui site, inclusiv în privința colectării și prelucrării datelor cu caracter personal (Click pentru a citi);
 • Sunt de acord să primesc de la S.C. IMPERAGRATIA S.R.L. oferte, promoții și comunicări de marketing, conform Termenilor și condițiilor;
 • În Termenii și condițiile de utilizare a site-ului Societății – capitol distinct dedicat colectării și prelucrării datelor cu caracter personal;
 • Într-un capitol distinct din contractul de creditare, în cazul în care se încheie un contract de creditare.

1.3. Dreptul de acces – Art. 15

Persoanele vizate au dreptul să ceară Societății să fie informate dacă prelucrează date despre ele, să aibă acces la aceste date și, în plus, următoarele informații:

 • Scopurile prelucrării;
 • Categoriile datelor cu caracter personal în cauză;
 • Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, dacă există, în mod special în cazul în care destinatarii se referă la țări terțe sau organizații internaționale;
 • Durata de stocare a datelor cu caracter personal (sau criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade)
 • Drepturile persoanei vizate la rectificarea sau ștergerea datelor sale cu caracter personal și limitarea sau opoziția față de prelucrarea acestora;
 • Dreptul persoanei vizate de a depune plângere la o Autoritate de supraveghere;
 • Informații privind sursa datelor, dacă nu au fost colectate direct de la persoana vizată;
 • Dacă datele personale vor face obiectul unei prelucrări automate, inclusiv al profilării și, dacă da, al logicii de procesare și eventualelor consecințe implicate;
 • În cazul în care datele sunt transferate unei țări terțe sau unei organizații internaționale, informații privind măsurile de securitate/protecție care se aplică;

Procesul de luare a deciziilor pentru astfel de solicitări este rapid, iar rezoluția în general pozitivă, cu excepția cazurilor în care se consideră că cererea este vădit nefondată sau excesivă.

1.4. Dreptul la rectificare – Art. 16

În cazul în care datele cu caracter personal sunt inexacte, persoana vizată are dreptul de a solicita corectarea și completarea datelor personale incomplete pe baza informațiilor pe care le furnizează.

Dacă este necesar, Societatea va lua măsuri pentru a valida informațiile furnizate de persoana vizată, pentru a se asigura că sunt corecte înainte de a le modifica.

În cazul datelor de identificare și de contact / comunicare, pe lângă dreptul de rectificare, clienții Societății au și obligația contractuală de actualizare a acestora.

Rectificarea / actualizarea datelor cu caracter personal va fi realizată de îndată și fără întârziere, după obținerea evidențelor datelor de rectificat / actualizat. Informarea cu privire la realizarea rectificării va fi trimisă persoanelor vizate în termenul de 30 de zile prevăzut de Regulament.

1.5. Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”) – 17

Persoana vizată are dreptul să solicite Societății să șteargă fără întârziere datele personale despre acestea, dacă se aplică una dintre următoarele:

 • Datele personale nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate;
 • Persoana vizată îți retrage consimțământul și nu există alt temei pentru prelucrare;
 • Datele personale au fost procesate ilegal;
 • Din motive de conformitate, adică îndeplinirea obligațiilor legale ale Societății;
 • În cazul în care datele cu caracter personal erau relevante pentru persoana vizată ca și copil;

În cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, vor fi depuse eforturi rezonabile pentru a asigura ștergerea acestora.

Societatea va trebui să decidă dacă cererea poate fi sau ar trebui să fie respinsă pentru unul dintre următoarele motive:

 • Dreptul la libertatea de exprimare și la informație;
 • Respectarea unei obligații legale;
 • Interesul public în domeniul sănătății publice;
 • Datele personale sunt relevante pentru o cerere legală (din partea autorităților);

Este posibil ca astfel de decizii să necesite implicarea Ofițerului pentru Protecția Datelor al Societății (dacă este numit) și, în unele cazuri, conducerea executivă.

1.6. Dreptul la restricționarea prelucrării – Art. 18

Persoana vizată își poate exercita dreptul la o limitare a prelucrării datelor cu caracter personal în una din următoarele situații:

 • În cazul în care persoana vizată contestă acuratețea datelor, până când a fost verificată acuratețea acestora;
 • Ca o alternativă la ștergere în cazul în care prelucrarea este ilegală;
 • În cazul în care persoana vizată are nevoie de date din motive legale, dar datele nu mai sunt necesare pentru Societate;
 • În cazul în care persoana vizată a uzat de „Dreptul de a obiecta” și o decizie este în curs de soluționare;

Pentru fiecare situație, Societatea va analiza și va decide aprobarea sau respingerea cererii în termenul de 30 zile prevazut de Lege.

În cazul în care există o restricție privind prelucrarea, datele pot fi stocate, dar nu pot fi prelucrate fără consimțământul persoanei vizate, cu excepția cazului în care există motive legale (caz în care persoana vizată trebuie informată). Alte organizații care pot prelucra datele în numele Societății trebuie și vor fi, de asemenea, informate despre restricție.

1.7. Dreptul la portabilitatea datelor – Art. 20

Persoana vizată are dreptul să solicite ca datele personale să le fie furnizate într-un format „structurat, utilizat în mod obișnuit și care să poată fi procesat automat” (Articolul 20 din GDPR) și să transfere datele respective unei alte părți, de ex. furnizor de servicii.

Acolo unde este posibil, persoana vizată poate, de asemenea, solicita ca datele personale să fie transferate direct din sistemele Societății în sistemele unui alte organizații, însă această facilitate nu este disponibilă din motive tehnice de interoperabilitate a bazelor de date.

1.8. Dreptul la opoziție – Art. 21

În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

Cel târziu în momentul primei comunicări cu persoana vizată, dreptul menționat la alineatele precedente este adus în mod explicit în atenția persoanei vizate și este prezentat în mod clar și separat de orice alte informații.

În contextual utilizării serviciilor societății informaționale și în pofida Directivei 2002/58/CE, persoana vizată își poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizează specificații tehnice.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), persoana vizată, din motive legate de situația sa particulară, are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

1.9. Drepturi cu privire la luarea deciziilor și profilarea automată – Art. 22

Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. De asemenea, persoana vizata are dreptul de a-și exprima punctul de vedere și să conteste deciziile.

Există excepții de la acest drept, dacă decizia este bazată exclusiv pe prelucrarea automată, când:

 • Este necesară pentru executarea unui contract;
 • Este autorizată prin lege;
 • Se bazează pe acordul explicit al persoanei vizate;

Pentru a evalua aceste tipuri de cereri, Societatea va analiza dacă excepțiile mai sus menționate sunt aplicabile sau nu unei anumite cereri.

2. Fluxul de administrare a drepturilor persoanelor vizate

2.1. Puncte generale Următoarele puncte generale se aplică tuturor solicitărilor descrise în acest document și se bazează pe Articolul 12 din GDPR:

 • Informațiile sunt furnizate persoanei vizate într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, folosind un limbaj clar și simplu. Informațiile pot fi furnizate în scris, prin mijloace electronice sau prin alte mijloace.
 • Persoana vizată poate solicita informația pe cale orală (de exemplu prin telefon sau față în față), atâta timp cât identitatea persoanei vizate a fost stabilită.
 • Vor fi considerate cererile persoanelor vizate a căror identitate a putut fi stabilită.
 • Societatea va furniza răspunsurile la solicitări fără întârzieri nejustificate și în termen de maxim o lună de la primirea cererii.
 • Timpul de răspuns poate fi prelungit cu până la două luni suplimentare pentru cererile complexe sau care necesită un volum mare de informații – persoana vizată trebuie informată cu privire la aceasta în termen de o lună de la data solicitării și trebuie comunicate motivele întârzierii.
 • În cazul în care o cerere se face prin intermediul unui formular electronic, răspunsul ar trebui să se facă prin mijloace electronice, atunci când este posibil, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită o modalitate diferită.
 • În cazul în care rezoluția asupra unei solicitări este negativă, Societatea va informa persoana vizată fără întârziere în acel termen de maxim o lună, menționând în clar motivul (motivele) și informând persoana vizată asupra dreptului de a adresa plângeri Autorității de supraveghere.
 • În general, răspunsurile la cereri vor fi făcute gratuit, cu excepția cazului în care acestea sunt „vădit nefondate sau excesive” (Articolul 12 din GDPR), în special când vom constata caracterul lor repetitiv, caz în care fie vom percepe o taxă rezonabilă, fie vom refuza să dăm curs cererii.
 • Dacă există îndoieli cu privire la identitatea unei persoane vizate, Societatea va face demersuri rezonabile asupra stabilirii fără dubii a respectivei persoane vizate.

Etapele de lucru ale procedurii de răspuns la solicitările persoanelor vizate sunt prezentate în tabelul de mai jos. Specificul fiecărei etape a procedurii variază în funcție de tipul cererii implicate.  2.2. Descrierea pașilor procedurii

EtapaScurtă descriereResponsabil
Primire cerere Persoană VizatăPersoana vizată transmite o cerere folosind una din metodele puse la dispoziția persoanelor vizate, pe cale electronică (prin e-mail sau via site Societate), prin scrisoare sau telefon – în acest ultim caz cu confirmare ulterioară prin scrisoare sau e-mail. Solicitarea poate fi primită de către orice departament al Societății, însă persoanele vizate vor fi îndrumate cu precădere către departamentul Relații Clienți.Serviciul Clienți
Înregistrare cerere Persoană VizatăCererea primită este înregistrată în Registru Cereri de exercitare drepturi ale Persoanelor Vizate; se va înregistra persoana vizată, natura și data solicitării. În cazul în care cererea Persoanei Vizate nu este transmisă direct către persoana / departamentul desemnat(ă) cu întreținerea înregistrărilor din “Registru Cereri de exercitare drepturi ale Persoanelor Vizate”, angajatul care a primit cererea o va transmite în cel mult o zi lucrătoare către persoana desemnată cu întreținerea înregistrărilor din “Registru Cereri de exercitare drepturi ale Persoanelor Vizate”.Persoana desemnată cu întreținerea înregistrărilor din „Registru Cereri de exercitare drepturi ale Persoanelor Vizate”
Confirmare identitate Persoană VizatăIdentitatea persoanei vizate este confirmată în baza metodologiei descrise mai jos. Mai multe informații pot fi solicitate pentru confirmarea identității dacă este necesar, iar în acest scop se contactează persoana vizată prin email și/sau telefon. În cazul în care solicitarea persoanei vizate este transmisă de către un terț, se va verifica și temeiul legal al reprezentării persoanei vizate de către respectivul terț. În urma activității de confirmare a identității persoanei vizate și, dacă este cazul, de confirmare a legalității reprezentării, se va trece la pasul următor dacă confirmarea este pozitivă, sau se va închide solicitarea cu rezoluție de neconfirmare a identității dacă confirmarea nu a reușit, cu comunicarea acestei rezoluții către solicitantul cu identitate neconfirmată, folosind modul de comunicare utilizat de acesta pentru trimiterea solicitării.Persoana desemnată cu întreținerea înregistrărilor din „Registru Cereri de exercitare drepturi ale Persoanelor Vizate”
Evaluare validitate cerereSe evaluează dacă cererea este „vădit nefondată sau excesivă”. În caz afirmativ, se ia o decizie dacă se respinge cererea sau se aplică o taxă. În cazul cererilor de rectificare, ștergere, restricție de procesare a datelor cu caracter personal sau obiecția la procesare a datelor cu caracter personal, se ia și o decizie dacă cererea este rezonabilă și legală. În caz contrar, cererea este respinsă, iar persoana vizată este informată cu privire la decizia respectivă, cu privire la motivele respingerii solicitării, precum și asupra faptului ca are dreptul de a adresa plângeri autorității de supraveghere.Persoana desemnată cu întreținerea înregistrărilor din „Registru Cereri de exercitare drepturi ale Persoanelor Vizate”  
Taxare procesare cerereÎn cazul aplicării unei taxe, se va informa persoana vizată și aceasta va decide dacă acceptă sau nu plata taxei. În cazul în care persoana vizată nu acceptă plata taxei, cererea va fi respinsă și vor fi comunicate acesteia motivele respingerii.Persoana desemnată cu întreținerea înregistrărilor din „Registru Cereri de exercitare drepturi ale Persoanelor Vizate”
Procesare cerere de informațiiInformațiile relevante sunt colectate și prelucrate în funcție de tipul cererii. Aceasta poate implica planificarea modului în care acțiunea solicitată va fi realizată, de ex. ștergerea sau restrângerea procesării. Această etapă poate dura maxim o lună; în cazul în care activitățile de conformare cu solicitarea vor dura mai mult decât atât, procesarea poate fi prelungită cu maximum două luni suplimentare, iar persoana vizată va fi informată cu privire la întârzierea și motivele acesteia. Informarea persoanei vizate se face în intervalul de o lună de la data depunerii cererii.Persoana desemnată cu întreținerea înregistrărilor din „Registru Cereri de exercitare drepturi ale Persoanelor Vizate”   Proprietarul datelor
Colectare informații/ Prelucrare informații/ Furnizare informații solicitate către Persoană VizatăSe întreprind măsurile necesare în vederea sintetizării informațiilor care vor fi furnizate persoanei vizate și punerii în practică a eventualelor restricții de prelucrare a datelor, daca acesta este scopul solicitării. În cazul furnizării de informații acestea vor fi furnizate persoanei vizate în format electronic sau în scris.Persoana desemnată cu întreținerea înregistrărilor din „Registru Cereri de exercitare drepturi ale Persoanelor Vizate”
Închidere cerere Persoană VizatăFinalizarea procesării cererii va fi înregistrată în Registrul- Cereri de exercitare drepturi ale Persoanelor Vizate; se va înregistra data închiderii solicitării.Persoana desemnată cu întreținerea înregistrărilor din „Registru Cereri de exercitare drepturi ale Persoanelor Vizate”

3. Primirea solicitărilor și confirmarea identității persoanelor vizate

3.1. Primirea solicitărilor de exercitare a drepturilor persoanelor vizate

 Ca o consecință a modului în care Societatea își desfășoară relațiile cu clienții – înregistrarea clienților se realizează în sistemul electronic și a datelor de contact și comunicare deținute – nume și prenume, adresa de domiciliu, adresa de comunicare, e-mail și telefon, primirea solicitărilor de exercitare a drepturilor se realizează prin aceleași canale de Comunicare:

 • Prin poștă sau curier la adresa: Oradea, str. Oneștilor, nr. 15, bl. P2, ap. 203, jud. Bihor;
 • Prin mesaj e-mail la adresa: contact@imperacredit.ro;
 • Prin telefon la numărul: 0753 763 261.

Conform prevederilor contractului de creditare, corespondența se realizează la adresa poștală comunicată pentru corespondență sau la adresa de e-mail declarată sau la numărul de telefon declarat de către client, iar actualizarea datelor de contact / comunicare este în sarcina clientului si constituie totodată un drept al acestuia conform GDPR însă, înainte de aceasta,  este și o obligație contractuala, iar orice modificare a adresei de e-mail sau de comunicare sau a datelor de contact care nu a fost notificată Societății nu îi va fi opozabilă acesteia, Societatea fiind astfel exonerată de orice răspundere rezultând din continuarea efectuării comunicărilor la adresele inițial cunoscute. Pentru a veni in întâmpinarea solicitărilor clienților chiar daca aceștia nu si-au respectat obligația de actualizare a datelor de contact, Societatea va parcurge pașii descriși în următoarele paragrafe.

Modul de înregistrare al solicitărilor, în funcție de canalul de comunicare folosit de persoana vizată:

 1. În cazul solicitărilor primite prin poștă, acestea vor fi înregistrate cu data primirii corespondenței;
 2. În cazul solicitărilor primite prin e-mail, de la adresa de e-mail înregistrată în baza de date a Societății, acestea vor fi înregistrate cu data primirii mesajului e-mail;
 3. În cazul solicitărilor primite prin e-mail, de la o adresă de e-mail diferită de cea înregistrată în baza de date a Societății, acestea vor fi înregistrate cu data primirii mesajului e-mail și mențiunea „în curs de verificare a persoanei vizate – adresa de corespondență”.

Societatea va trimite o cerere de clarificare către adresa de e-mail cunoscută, prin care se va aduce la cunoștința persoanei vizate primirea unei solicitări în numele său și totodată va cere confirmarea validității solicitării și actualizarea datelor de contact pe site-ul Societății și faptul ca termenul de rezolvare a solicitării va fi de 30 de zile de la data primirii confirmării. Ca măsură suplimentara acest mesaj va fi trimis și prin sms la numărul de telefon înregistrat.

În cazul în care persoana vizata răspunde cererii de claricare, noile date de contact vor fi înregistrate prin actualizare, iar solicitarea va fi introdusă pe fluxul de rezolvare.

În cazul în care în termen de 30 zile nu se primește confirmarea:

 • Solicitarea se închide cu rezoluția „persoana vizata neconfirmată – adresa de corespondenţă neînregistrată”;
 • Cu titlu de excepție, pentru tipurile de solicitări referitoare la Dreptul la informare şi Dreptul la acces, Societatea va trimite informațiile aferente solicitării, însă la adresa de e-mail înregistrată în baza de date a Societății şi o scurtă notificare asupra acestei corespondenţe la adresa de e-mail neînregistrată în baza de date a Societății;
 • În cazul solicitărilor primite prin convorbire telefonică, de la un număr de telefon înregistrat, acestea vor fi înregistrate temporar pe o durata de maxim 5 ani începând cu data convorbirii telefonice și cu mențiunea “în curs de confirmare în scris a solicitării”. Persoanele vizate vor fi chemate să confirme cererea exprimată verbal printr-un mesaj scris, în vederea asigurării unei înțelegeri depline și complete asupra cererii acesteia și care va fi trimis către Societate fie prin postă/curier, fie prin e-mail, iar termenul de rezolvare al solicitării va fi de 30 de zile de la data primirii mesajului scris;
 • Nu vor fi considerate niciun fel de solicitări de exercitare a drepturilor persoanelor vizate primite de la numere de telefon neînregistrate în baza de date a Societății în cazul în care persoana apelantă nu furnizează datele de identificare cerute de operatorul Societății. În cazul identificării persoanei apelante, va fi realizată în prealabil operațiunea de actualizare a datelor de contact.

3.2. Confirmarea identității persoanelor vizate

Identitatea persoanelor vizate este considerata a fi confirmată în mod rezonabil dacă sunt îndeplinite cumulat următoarele criterii:

 • Comunicarea a fost realizată de la o adresă de e-mail sau număr de telefon înregistrată în baza de date a Societății sau faţă în faţă cu un reprezntant al Societății;
 • Persoana vizată comunică numele complet, așa cum este înregistrat în baza de date a Societății conform copiei CI deținute de Societate;
 • Persoana vizată comunica CNP-ul complet și corect, așa cum este înregistrat în baza de date a Societății conform copiei CI deținute de Societate;
 • Solicitarea este însoțită de o copie scanată sau electronică, după caz, a unui act emis de statul român și care conține unul dintre numerele naționale unice de identificare (CI, pașaport, permis conducere).

În cazul în care aceste criterii nu sunt îndeplinite în mod cumulativ se trimit către persoana vizată mesaje de clarificare în vederea confirmării identității și de actualizare a datelor de identitate și / sau contact pe site-ul Societății (dacă este cazul) și faptul că termenul de rezolvare al solicitării va fi de 30 de zile de la data realizării identificării fără dubii a persoanei vizate.

În cazul în care în termen de 30 zile nu se primește confirmarea, solicitarea se închide cu rezoluția „persoană vizată neconfirmată – date de identificare incomplete”.

3.3. Confirmarea dreptului de reprezentare al terților

În cazul în care solicitările de exercitare a drepturilor persoanelor vizate vin din partea unor terți se va verifica dreptul legal de reprezentare al terților. Conform codului civil sunt considerate suficiente următoarele:

 • Mandat autentic, întocmit de un notar public sau o hotărâre judecătorească definitivă prin care s-a stabilit că mandatarul are drept de reprezentare legală a mandantului și că poate încheia în numele și pe seama acestuia acte juridice de dispziție cu titlu oneros.
 • Împuternicirea de a reprezenta o persoană fizică dată unui avocat ori consilier juridic și care se dovedește prin înscris, potrivit legilor de organizare și exercitare a respectivelor profesii, pentru acte juridice de conservare a drepturilor (ex.: solicitarea stergerii datelor negative din Biroul de Credit S.A. ale manadantului).
 • Mandat – înscris sub semnatură privată, privind acte juridice de conservare a drepturilor mandantului (ex.: solicitarea stergerii datelor negative din Biroul de Credit S.A. ale manadantului).

Societatea va înregistra toate solicitările primite din partea unor terți care prezintă copia unuia dintre documentele mai sus menționate plus o copie scanată sau electronică, după caz, a unui act emis de statul român și care conține unul dintre numerele naționale unice de identificare (CI, pașaport, permis conducere) ale persoanei vizate. În acest caz Societatea va acționa ca și cum solicitarea a fost emisă de către persoana vizată și va comunica rezoluția și activitățile desfășurate conform instrucțiunilor terței părți.

Societatea va înregistra solicitările primite din partea unor terți care nu pot prezenta dovada reprezentării legale, ori dovada identității persoanei vizate, la data primirii solicitării și cu mențiunea “în curs de clarificare a reprezentabilității”. Ulterior înregistrării se vor realiza următoarele activități de clarificare:

 • Un mesaj e-mail trimis la adresa înregistrată, dacă se poate face o asociere în acest sens sau o scrisoare recomandată / simplă prin Poșta Română / Curier către persoana care este specificată în mandat, prin care se cere confirmarea semnării mandatului, pentru identificarea fără dubii a acesteia și
 • Un răspuns către mandatar, via e-mail către adresa de unde a fost primită cererea de exercitare a drepturilor și mandatul sau prin poștă, dacă solicitarea a fost trimisă prin poștă, în care:
 • Sunt specificate obiecțiile Societății referitoare la forma mandatului;
 • Faptul că întreprinde măsuri proprii de verificare a identității persoanei vizate  și faptul că în conformitate cu art. 12 (3) din Regulamentul (UE) 2016/679, va răspunde cererii de exercitare a drepturilor persoanei vizate în cel mult 30 de zile de la cel mai apropiat eveniment dintre:
 • Confirmarea de către persoana vizată a semnării mandatului, ori prezentarea de către mandatar a unui mandat în formele menționate mai sus.

În cazul în care una dintre confirmările cerute este primită, Societatea va începe activitățile de rezolvare a solicitării. În cazul în care în termen de 30 zile de la data primirii solicitării inițiale nu se primește confirmarea, solicitarea de închide cu rezoluția „mandatar fără drept de reprezentare legală sau convențională / mandat nelegal din punct de vedere legala „.

4. Prelucrarea datelor personale in sistemul Biroului de Credit

4.1. Datele de identificare ale operatorilor

S.C. IMPERAGRATIA S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal cu buna credință, în mod echitabil si transparent, în scopuri determinate și legitime, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul), a prevederilor contractului de mandat/intermediere și în conformitate cu interesul legitim al Societății.

4.2. Temeiul legal si scopul prelucrării

S.C. IMPERAGRATIA S.R.L. prelucrează datele dvs. personale în baza interesului legitim pentru desfășurarea unei activități de intermediere privind finanțarea responsabilă, în condițiile protejării și facilitării accesului la creditare.

4.3. Obligația furnizării datelor și consecințele nerespectării acesteia

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară în scopul menționat la punctul 3. Refuzul de a furniza datele dvs. personale, necesare realizării scopului menționat mai sus, va conduce la imposibilitatea S.C. IMPERAGRATIA S.R.L. de a-şi îndeplini obligațiile legale în legătură cu îndeplinirea obiectului contractului/solicitările făcute de dvs.

4.4. Categorii de date cu caracter personal prelucrate în Sistemul Biroului de Credit

 • Date de identificare ale persoanei vizate: numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu/reședința şi de corespondenţă, numărul de telefon fix/mobil, data nașterii, cod ţara şi serie/număr pașaport în cazul persoanelor nerezidente;
 • Date referitoare la angajator: numele şi adresa angajatorului;
 • Date referitoare la produsele de tip credit solicitate/acordate: tipul şi denumirea Participantului, tipul de produs, starea produsului/contului, data acordării, termenul de acordare, sumele acordate, sumele datorate, data scadenţei, valuta, frecventa plăților, suma plătită, rata lunară, sumele restante, numărul de rate restante, numărul de zile de întârziere, categoria de întârziere, data închiderii produsului;
 • Date referitoare la evenimente care apar în perioada de derulare a produsului de tip credit, cum ar fi cele referitoare la restructurarea/refinanțarea, darea în plată, cesiunea contractului de credit, cesiunea creanței;
 • Date referitoare la relațiile cu alte conturi: informații referitoare la produse de tip credit la care persoana vizată are calitatea de codebitor şi/sau garant;
 • Date referitoare la insolvenţă: informații referitoare la persoanele vizate faţă de care s-a deschis o procedură de insolvenţă;
 • Numărul de interogări: indică numărul de Rapoarte de Credit eliberate de Biroul de Credit, la solicitarea unuia sau mai multor Participanți;

4.5. Destinatarii datelor

Datele dvs. cu caracter personal prelucrate și înregistrate de către IMPERAGRATIA S.R.L. cu acordul dvs. nu vor fi dezvăluite terților, cu excepția Participanților din Biroul de Credit, avocaţilor colaboratori, autorităților şi instituțiilor publice, conform compeţentelor acestora şi a legislației aplicabile, cum ar fi Autoritatea națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Banca Națională a României, Autoritatea Națională de Integritate, instanțele judecătorești, notarii publici, executorii judecătorești, organele de cercetare penală.